ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Aanmelding als lid van Danceworkx geschiedt door het inschrijfformulier (online dan wel geschreven) naar waarheid in te vullen en in te leveren. Het lidmaatschap vangt aan op de datum zoals ingevuld op het inschrijfformulier en na ondertekening van het inschrijfformulier.
 2. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt €15,-. Te betalen bij de eerste betaling. (m.u.v. acties)
 3. Bij een nieuw lidmaatschap waarbij de inschrijfdatum afwijkt van de eerste van de maand zal er een verrekening plaats vinden tot het einde van de maand. De daarop volgende maand geld het volledige maandbedrag.
 4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Danceworkx. Betaling geschiedt eens per maand door middel van overschrijving op rekening van Danceworkx, contant of per pin. Hiervoor ontvangt u een factuur met een IDEAL betaallink. Betaald lesgeld zal niet worden teruggestort tenzij het een foutieve betaling betreft. 
 5. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, met uitzondering van workshops, bijzondere lessen, evenementen, etc.
 6. Gemiste lessen door ziekte of andere gegronde redenen mogen altijd worden ingehaald.
 7. Bij gebruik van het Jeugd fonds sport & cultuur zijn de algemene voorwaarden van het Jeugd fonds van toepassing.
 8. Opzegging dient te geschieden aan het einde van het seizoen uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe seizoen.
 9. Tussentijdse opzegging  is mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand.Opzegging kan alleen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail. info@danceworkx.n
 10.  Seizoen 2017/2018. Lidmaatschap geld wordt gefactureerd  t/m 14 juli.  Tijdens de zomervakantie wordt er geen les geld berekend m.u.z. van de volwassenen lessen. Deze gaan tijdens de vakantie door.
 11. Voor de volwassenen lessen komt er een apart zomer rooster gedurende de maand augustus.
 12. Bij uitblijvende betaling wordt uw dossier uit handen gegeven aan het incasso bureau. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. Het lidmaatschap word beëindigd. 
 13. Danceworkx is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen & materiële of immateriële schade.
 14. Voor de deelname aan de eindvoorstelling in juli word een voorstellingsbijdrage gerekend van 10,00 euro. Deze zal eind maand mei in rekening worden gebracht.
 15. Danceworkx behoudt zich aan het recht voor om openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen.
 16. Door inschrijving verklaart het lid zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Over ons privacybeleid

Danceworkx Studio geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Danceworkx Studio. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

N3RDS
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van N3RDS. N3RDS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. N3RDS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. N3RDS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

E-Boekhouden
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met E-Boekhouden. E-boekhouden zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u dit per mail aan ons doorgeven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door E-Boekhouden beveiligd opgeslagen. E-boekhouden maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

N3RDS
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van N3RDS. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. N3RDS heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze administratie maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw betaalgegevens zoals uw naam, bankrekening- of creditcardnummer met de daarbij horende factuurnummer . Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

E-Boekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouden van Skillsource. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw lidmaatschap. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van lidmaatschaps facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, E-Boekhouden heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. E-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Danceworkx Studio op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Danceworkx Studio. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Yoast
Via onze website worden cookies geplaatst van Yoast, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om de zoekresultaten op zoekmachines te optimaliseren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Yoast niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.